Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

maagi
1406 d031 390
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza
maagi
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamaccka maccka

January 20 2020

maagi
3775 77d6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska

December 07 2019

maagi
9634 2a3a 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakama1110 kama1110

November 21 2019

maagi
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianiezwykla niezwykla
maagi
3306 992b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajustmine justmine

November 06 2019

maagi
maagi
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
maagi
6980 e6dd 390
Reposted fromBabson Babson viausmiechprosze usmiechprosze
maagi
maagi
9204 0811 390
maagi

September 27 2019

maagi
8456 dd2e 390
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viacotarsky cotarsky

September 18 2019

maagi
maagi
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
maagi
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viamaccka maccka
maagi
2307 fc79 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl